Junta Directiva

La Junta Directiva és l’òrgan de govern dels Lluïsos de Gràcia que s’elegeix per votació a l’assemblea general de socis. Els membres que formen la junta directiva són socis i sòcies majors de 18 anys, exerceixen un càrrec no remunerat per un període de quatre anys i s’encarreguen de representar, dirigir i administrar l’associació.

La junta directiva dels Lluïsos, escollida en assemblea de socis, està formada per un president, una vicepresidenta, un secretari i un tresorer, i a més a més compta amb tres vocals dedicats a diferents àrees.

Els membres i les tasques de la junta són els següents:

PRESIDENT: Rafael Giménez Sorrosal
Dirigeix i representa legalment l’associació i modera i dirigeix els debats de la junta directiva.

VICEPRESIDENTA: Susanna Armengol Araujo
S’encarrega de les responsabilitats del president en absència d’aquest.

SECRETARI: Francesc Xavier Folch i Romaní
Redacta i signa les actes de les reunions de l’assemblea general i de la junta directiva. També redacta i autoritza els certificats.

TRESORER: Arnau Roura Benito
Controla els recursos econòmics de l’associació, elabora el pressupost i el balanç i la liquidació dels comptes.

VOCALS: Anna Hortal i Corbell, Meritxell Martín-Pardo, el Pau Solsona Gadea i el Pau Martí Sòria.

La junta directiva es reuneix com a mínim un cop al mes.

Podeu contactar-hi a través d’aquest correu: junta@lluisodegracias.cat

La Junta directiva dels Lluïsos de Gràcia

Dirigents

Els dirigents són les persones que s’encarreguen d’organitzar el dia a dia de les seccions.

Cada secció té una junta de dirigents formada per, almenys, un responsable, tresorer i secretari.

Durant el curs la junta directiva fan diferents reunions amb els responsables de les seccions i, almenys 3 vegades l’any, es convoca una Juntes de seccions en què hi participen tots els dirigents responsables de les seccions per tal de coordinar qüestions que afecten a tots els socis de l’entitat.

Personal

GERENT

Marta Buch
mbuch@lluisosdegracia.cat

ÀREA ECONÒMICA

Santi García

sgarcia@lluisosdegracia.cat

COMPTABILITAT

Magda Múria

comptabilitat@lluisosdegracia.cat

COMUNICACIÓ

Laura Casas
comunicació@lluisosdegracia.cat

SECRETARIA

Dolors Moreno
secretaria@lluisosdegracia.cat

GESTIÓ CULTURAL I LLUÏSOS TEATRE

Dri Oriol

teatre@lluisosdegracia.cat / drioriol@lluisosdegracia.cat

RECEPCIÓ I INFORMACIÓ

David Montfort
Xavier Fernández
Ferran Regàs
Montse Canals

info@lluisosdegracia.cat

MANTENIMENT
Xavier Fernández
xfernandez@lluisosdegracia.cat